Σύντομος οδηγός Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής»

 

1.   Δομή και Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής αναπτύσσεται σε τρία (3) εξάμηνα φοίτησης. Το Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοιχεί σε συνολικά ενενήντα (90) ECTS (European Credit Transfer System) και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) που απονέμει αντιστοιχεί στο επίπεδο 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα φοίτησης, ενώ η μέγιστη διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6 εξάμηνα φοίτησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί παράταση το πολύ ενός εξαμήνου.

 

 

2.   Ποιοι γίνονται δεκτοί

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας (Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι.) ή της αλλοδαπής.

 

 

3.   Διάρθρωση

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί 3 (τρία) εξάμηνα και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής καθώς και την προαιρετική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία τους ολοκληρώνεται καλύπτοντας 13 (δεκατρείς) τρίωρες διαλέξεις ανά εξάμηνο.  Ο συνολικός φόρτος εργασίας κάθε εξαμήνου είναι ίσος με 30 (τριάντα) ECTS. Όσον αφορά στο φόρτο εργασίας, τα μαθήματα αντιστοιχούν όλα σε 10 (δέκα) ECTS, ενώ η προαιρετική διπλωματική εργασία σε 20 (είκοσι) ECTS. Σημειώνεται ότι οι μονάδες ECTS ενός μαθήματος εκφράζουν το συνολικό φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλλουν οι φοιτητές/τριες για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συμπληρώσουν 90 ECTS, τις οποίες μπορούν να συλλέξουν με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

 • 90 ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση 9 μαθημάτων, εφόσον επιλέξουν να μην εκπονήσουν διπλωματική εργασία.
 • 70 ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση 7 μαθημάτων και 20 ECTS από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 

4.   Μαθήματα ανά ειδίκευση

Όλοι οι φοιτητές/τριες, ανεξάρτητα από την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 4 κοινά μαθήματα κορμού (40 ECTS), τρία στο πρώτο εξάμηνο και ένα στο δεύτερο εξάμηνο. Επιπλέον, όσοι επιλέξουν να μην εκπονήσουν διπλωματική εργασία, οφείλουν να παρακολουθήσουν 5 μαθήματα επιλογής (50 ECTS) από τον πίνακα μαθημάτων της αντίστοιχης ειδίκευσης. Στην περίπτωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (20 ECTS) τα μαθήματα αυτά μειώνονται σε 3 (30 ECTS).

4.1 Ειδίκευση στην πρώιμη παιδική ηλικία

α) Δίχως εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τουλάχιστον 9 μαθήματα (90 ECTS). Τα μαθήματα αυτά κατατάσσονται στα εξάμηνα όπως περιγράφεται παρακάτω και οι φοιτητές/τριες για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα πρέπει:

1ο εξάμηνο: Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα μαθήματα κορμού:

 • Μεθοδολογία της έρευνας προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής
 • Κριτικές προεκτάσεις ψηφιακής παιδαγωγικής
 • Αξιοποίηση ήπιων δεξιοτήτων στις επιστήμες της αγωγής

2ο εξάμηνο: Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά το μάθημα κορμού:

 • Συστήματα και δεξιότητες πληροφορικής στην αγωγή και να επιλέξουν 2 μαθήματα από τα μαθήματα επιλογής του Πίνακα Α.

3ο εξάμηνο: Να επιλέξουν 3 μαθήματα από τα μαθήματα επιλογής του Πίνακα Α.

β) Με εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τουλάχιστον 7 μαθήματα (70 ECTS) και να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία (20 ECTS). Τα μαθήματα αυτά κατατάσσονται στα εξάμηνα όπως περιγράφεται παρακάτω και οι φοιτητές/τριες για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα πρέπει:

1ο εξάμηνο: Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα μαθήματα κορμού

 • Μεθοδολογία της έρευνας προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής
 • Κριτικές προεκτάσεις ψηφιακής παιδαγωγικής
 • Αξιοποίηση ήπιων δεξιοτήτων στις επιστήμες της αγωγής

2ο εξάμηνο: Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά το μάθημα κορμού

 • Συστήματα και δεξιότητες πληροφορικής στην αγωγή και να επιλέξουν 2 μαθήματα από τα μαθήματα επιλογής του Πίνακα Α.

3ο εξάμηνο: Να εκπονήσουν Διπλωματική εργασία και να επιλέξουν 1 μάθημα από τα μαθήματα επιλογής του Πίνακα Α.

 

Πίνακας Α: Μαθήματα για την ειδίκευση στην πρώιμη παιδική ηλικία.

1η ομάδα: Γενικά παιδαγωγικά μαθήματα
 1. Διδακτική μεθοδολογία (Ε)
 2. Η επιστήμη της αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία (Ε)
 3. Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην αγωγή παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας (Ε)
2η ομάδα: Μαθήματα συνδυαστικών δεξιοτήτων
 1. Κριτικές προεκτάσεις ψηφιακής παιδαγωγικής (Κ)
 2. Μεθοδολογία της έρευνας προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής (Κ)
 3. Ερευνητικοί σχεδιασμοί και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής (Ε)
 4. Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και νέες τεχνολογίες (Ε)
3η ομάδα: Μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων
 1. Συστήματα και δεξιότητες πληροφορικής στην αγωγή (Κ)
 2. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία (Ε)
 3. Δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού (Ε)
 4. Χρήση και Δημιουργία Εκπαιδευτικών Εφαρμογών Λογισμικού (Ε)
4η ομάδα: Μαθήματα ήπιων δεξιοτήτων
 1. Αξιοποίηση ήπιων δεξιοτήτων στις επιστήμες της αγωγής (Κ)
 2. Διαπροσωπικές Δεξιότητες και Επικοινωνία στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας (Ε)
 3. Δημιουργικότητα και καινοτομία στην πρώιμη παιδική ηλικία (Ε)

 

(Κ): μαθήματα Κορμού, (Ε): μαθήματα Επιλογής

Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 ECTS από την 3η ομάδα μαθημάτων ψηφιακών δεξιοτήτων και μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 μονάδων ECTS από την ομάδα μαθημάτων ήπιων & συνδυαστικών δεξιοτήτων (δεν συμπεριλαμβάνονται οι μονάδες ECTS της διπλωματικής εργασίας).

4.2  Ειδίκευση στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

α) Δίχως εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τουλάχιστον 9 μαθήματα (90 ECTS). Τα μαθήματα αυτά κατατάσσονται στα εξάμηνα όπως περιγράφεται παρακάτω και οι φοιτητές/τριες για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα πρέπει:

1ο εξάμηνο: Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα μαθήματα κορμού:

 • Μεθοδολογία της έρευνας προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής
 • Κριτικές προεκτάσεις ψηφιακής παιδαγωγικής
 • Αξιοποίηση ήπιων δεξιοτήτων στις επιστήμες της αγωγής

2ο εξάμηνο: Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά το μάθημα κορμού:

 • Συστήματα και δεξιότητες πληροφορικής στην αγωγή και να επιλέξουν 2 μαθήματα από τα μαθήματα επιλογής του Πίνακα Β.

3ο εξάμηνο: Να επιλέξουν 3 μαθήματα από τα μαθήματα επιλογής του Πίνακα Β.

β) Με εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας.

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τουλάχιστον 7 μαθήματα (70 ECTS) και να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία (20 ECTS). Τα μαθήματα αυτά κατατάσσονται στα εξάμηνα όπως περιγράφεται παρακάτω και οι φοιτητές/τριες για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα πρέπει:1ο εξάμηνο: Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα μαθήματα κορμού

 • Μεθοδολογία της έρευνας προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής
 • Κριτικές προεκτάσεις ψηφιακής παιδαγωγικής
 • Αξιοποίηση ήπιων δεξιοτήτων στις επιστήμες της αγωγής

2ο εξάμηνο: Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά το μάθημα κορμού

 • Συστήματα και δεξιότητες πληροφορικής στην αγωγή

και να επιλέξουν 2 μαθήματα από τα μαθήματα επιλογής του Πίνακα Β.3ο εξάμηνο: Να εκπονήσουν Διπλωματική εργασίακαι να επιλέξουν 1 μάθημα από τα μαθήματα επιλογής του Πίνακα Β.

Πίνακας Β: Μαθήματα για την ειδίκευση στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.

1η ομάδα: Γενικά παιδαγωγικά μαθήματα
 1. Διδακτική μεθοδολογία (Ε)
 2. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις (Ε)
 3. Παιδαγωγική κοινωνικών και πολιτισμικών προσεγγίσεων (Ε)
2η ομάδα: Μαθήματα συνδυαστικών δεξιοτήτων
 1. Κριτικές προεκτάσεις ψηφιακής παιδαγωγικής (Κ)
 2. Μεθοδολογία της έρευνας προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής (Κ)
 3. Ερευνητικοί σχεδιασμοί και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής (Ε)
 4. Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην κοινωνία της πληροφορίας (Ε)
3η ομάδα: Μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων
 1. Συστήματα και δεξιότητες πληροφορικής στην αγωγή (Κ)
 2. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία (Ε)
 3. Δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού (Ε)
 4. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων στην υπηρεσία της εκπαίδευσης STEM (Ε)
 5. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και επικοινωνίας (Ε)
 6. Δεδομένα και Πληροφορία (Ε)
4η ομάδα: Μαθήματα ήπιων δεξιοτήτων
 1. Αξιοποίηση ήπιων δεξιοτήτων στις επιστήμες της αγωγής (Κ)
 2. Καινοτομία και δημιουργική μάθηση στην εκπαίδευση (Ε)
 3. Διαπροσωπικές Δεξιότητες και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση (Ε)
 4. Διαχείριση κρίσεων-συγκρούσεων στην εκπαίδευση (Ε)

 

(Κ): μαθήματα Κορμού, (Ε): μαθήματα Επιλογής

Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 ECTS από την 3η ομάδα μαθημάτων ψηφιακών δεξιοτήτων και μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 μονάδων ECTS από την ομάδα μαθημάτων ήπιων & συνδυαστικών δεξιοτήτων (δεν συμπεριλαμβάνονται οι μονάδες ECTS της διπλωματικής εργασίας).

 

5.   Διπλωματική εργασία

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία (20 ECTS) θα πρέπει να το δηλώσουν στη γραμματεία του ΔΠΜΣ με ενυπόγραφη δήλωση τους έως τη λήξη του πρώτου εξαμήνου.Μετά το τέλος του δευτέρου εξαμήνου οι φοιτητές/τριες, που πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση, προχωρούν στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υπό την εποπτεία ενός διδάσκοντα του Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Σ.Ε.Η διπλωματική εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με τις επιστήμες της αγωγής και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή. Η αξιολόγησή γίνεται σε μία κλίματα από 0 έως 10 λαμβάνοντας υπόψη:

 • i.        τη γενική ερευνητική ικανότητα του φοιτητή,
 • ii.       την επαρκή βιβλιογραφική τεκμηρίωση του θέματος,
 • iii.      την ποιότητα και εγκυρότητα των βιβλιογραφικών πηγών,
 • iv.      τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση του θέματος,
 • v.       τον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας σε σχέση με το σκοπό της μελέτης,
 • vi.      την επιστημονική συμβολή της διπλωματικής εργασίας,
 • vii.     τη σαφήνεια ως προς τη διατύπωση των στόχων – ερωτημάτων – υποθέσεων της μελέτης καθώς και των νοημάτων,
 • viii.    τη γενικότερη ποιότητα και σαφήνεια των νοημάτων της εργασίας.