Εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής»

1.   Προκήρυξη

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, δημοσιεύεται η προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/ιών για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ, σε ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και στις ιστοσελίδες των τμημάτων Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Στην προκήρυξη αναφέρονται: η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, οι ειδικεύσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν, ο ανώτατος αριθμός εισακτέων, η διαδικασία επιλογής.

2.   Ποιοι γίνονται δεκτοί

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας (Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι.) ή της αλλοδαπής.

3.   Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι φοιτητές/τριες υποβάλουν, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. μέσω της ιστοσελίδας του μεταπτυχιακού προγράμματος, ηλεκτρονικά το φάκελο υποψηφιότητας τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις αναγνώρισης ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε τίτλο σπουδών που υποβάλλεται.
 5. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 6. Βιογραφικό σημείωμα.
 7. Επιστημονικό-ερευνητικό έργο (δημοσιευμένα άρθρα & ανακοινώσεις σε συνέδρια).
 8. Πιστοποίηση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (αγωγής ή/και εκπαίδευσης).
 9. Συστατικές επιστολές (μόνο ονόματα επικοινωνίας καθηγητών ελληνικών ή διεθνών ΑΕΙ).
 10. Δήλωση σκοπού και κινήτρων.
 11. Υπεύθυνη δήλωση ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.

Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη και θα πρέπει να τεκμηριώνεται από πτυχία ξένων γλωσσών επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2/Lower ή αγγλόφωνο τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν να συμμετέχουν σε εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, που διενεργούνται από το ΔΠΜΣ.

Κατ’ αντιστοιχία, οι υποψήφιοι που είναι υπήκοοι ξένων χωρών πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η διαπίστωση της οποίας γίνεται με γραπτή δοκιμασία ή με την κατάθεση σχετικού πτυχίου γλωσσομάθειας.

4.   Επιλογή Εισακτέων – μοριοδότηση

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής του ΔΠΜΣ, με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και προφορική συνέντευξη. Τα κριτήρια επιλογής, μαζί με τη μέγιστη μοριοδότηση για το κάθε ένα από αυτά, ορίζονται ενδεικτικά ως ακολούθως:

 1. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος, 20 μόρια.
 2. Βαθμό πτυχιακής εργασίας, 5 μόρια.
 3. Βαθμό επίδοσης στη συνέντευξη, 30 μόρια.
 4. Σχετική επαγγελματική εμπειρία (αγωγής ή/και εκπαίδευσης), 25 μόρια.
 5. Επιστημονικό – ερευνητικό έργο του υποψηφίου, 15 μόρια.
 6. Δεύτερο Πτυχίο/Δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5 μόρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας και τη μοριοδότηση μελετήστε προσεκτικά τον Κανονισμό Σπουδών του ΔΠΜΣ.